Gargoyle 7.jpg

Gargoyle

This set contains 57 Tiles:

One 21x9 Tile
Three 7x9 Tiles
Three 4x5 Tiles
Ten 7-Hex Flower Tiles
Ten 4-Hex Tiles
Ten 3-Hex Tiles
Twenty Single Tiles